112-Prøvemetode

Prøvemetode

Prøvemetoden som er beskrevet i det etterfølgende, tar som utgangspunkt at den prefabrikkerte vannkummen er produsert i betong. Ved bruk av andre materialer må testene tilpasses, men kravet til påførte krefter og stabilitet gjelder uansett materialvalg.

Konsollen skal monteres eller støpes inn i kumbunnen som angitt av leverandør/produsent. Armatur skal festes til konsoll som angitt i monteringsanvisningen. Prøvingsutstyret skal kunne påføre full prøvingslast uten støt eller slag og med en nøyaktighet på +/- 3 % av angitt prøvingslast. Prøveutstyret skal ha en kapasitet på min 10 % over maksimal belastning. Det skal være utstyrt med instrument for lastavlesning.

Måleutstyr skal ha en nøyaktighet på ± 5 %, og være kalibrert i henhold til kvalitetssikringsplan. Prøving skal utføres eller overvåkes, samt godkjennes av relevant akkreditert 3. partsorgan.

Det skal foretas risikovurdering av prøveoppstillingen før prøving påbegynnes.

Forberedelser

Kum med konsoll og armatur plasseres i prøverigg som vist på illustrasjonen i figur 3. Kreftene F1 og F2 skal påføres sentrisk i rørtverrsnittet på armaturen mot en lastoverførende plate. Avstandene l1 og l2 måles før lastpåføring. Målepunktene merkes. Lastene skal i alle prøveoppstillinger virke i minimum 3 minutter.

testkum

Situasjonsplan for testoppstilling

Gjennomføring

Avstanden l1 og l2 registreres. Lasten F1 påføres til 2/3 av full last. Avstanden l1 måles. Lastpåføringen repeteres to ganger og avstanden l1 måles ved tredje lastpåføring. Deretter påføres lasten F2 etter samme prinsipp.

Etter at F1 og F2 er påført 3 ganger kan armatur etterfestes /strammes til konsoll. Eventuell etterfesting /stramming skal angis i prøverapport.

Deretter påføres lasten F1 til full last. Lengden l1 måles. F1 avlastes og l1 måles. Så påføres lasten F2 til full last. Lengden l2 måles. F2 avlastes og l2 måles.

Til slutt påføres lasten F1 og F2 til full last samtidig og lengden l1 og l2 måles. F1 og F2 avlastes og l1 og l2 måles.

I tabell 1 fremgår prøvelastene og tilhørende resultantkrefter som vannkummene skal tåle med bakgrunn i styrkeklassene i tabell 6. Resultantkraften tilsvarer styrkeklassen.

Tabell 1: Prøvelaster og resultantkraft

Lastkrav, F1 / F2

(Tonn)

Resultantkraft

(Tonn)

7,1 10
10,6 15
17,7 25
21,2 30
31,8 45
46,0 65

Tillatte deformasjoner i konsollen målt som resultanten av forskyvningen i retning 1 og retning 2 er vist i tabell 2.

Resultantforskyvningen (kvadratroten av l12+ l22) skal ikke være større enn:

Tabell 2: Tillatt deformasjon i konsoll

DN armatur som forankres i konsoll
100-150 200-250 300-400
Ved full last 5mm 10mm 15mm
Avlastet (permanent) 2,5mm 5mm 7,5mm

Betongkum, og konsoll der denne er av betong, skal ved full last ikke ha større overflateriss enn 0,3mm over en lengde på 300mm.

Avlastet (etter at lastene er fjernet) tillates ikke krakelering eller riss i betongoverflaten med større rissvidde enn 0,15 mm.

Prøveomfang

Det er tilstrekkelig å gjennomføre fullskalatest av konsoll og kum i kun en kumdimensjon. Kumdimensjonen må være relevant for tilhørende konsoll. I den grad teoretiske beregninger gir forskjellige sikkerhetsfaktorer, skal kum med lavest beregnet sikkerhetsfaktor prøves. Alle dimensjoner og varianter av konsoll skal prøves. Det er for øvrig tilstrekkelig å gjennomføre en typetest av ovennevnte prøvinger.

Ved vesentlig endring av produktutforming, materiale eller fremstillingsmetode skal det gjennomføres ny prøving.