51-Vedlegg 1

Bestillingsskjema for rørinspeksjon

– Hovedledninger –

 

Kontonr.:

 

Rekv. nr.:

 

Bestillingsnr.:

Oppdragsgiver

 

Kontaktperson:

 

Adresse………:

 

 

Tlf.:

 

 

E-post:

Utførende

 

Kontaktperson:

 

Adresse………:

 

 

Tlf.:

 

 

E-post:

 1. Om ledningen
Gate / Veg / Område:

 

Type ledning: Vann Spillvann Avløp felles Overvann Annen:___
Kartutsnitt: Ja Nei
LSID KSID Ca. lengde Dim. Materiale Egenskap/kl.

PN, SDR, SN mv.

Merknader
Fra Til
m mm
m mm
m mm
m mm
 1. Kumadkomst
KSID Kum-størrelse Beliggenhet (gate, fortau, gangvei, terreng, usikker mv.) Tilkomst (renneløp, stakeluke, gjennom-gående rør, usikker mv.) Merknader
 1. Formålet med inspeksjonen
Sluttkontroll av nyanlegg

Kontroll ved garantitidens utløp

Rutinekontroll av ledningstilstand

Sluttkontroll etter renovering/reparasjon

Investeringsplanlegging (rehabilitering)

Stikkprøveundersøkelse

Mistanke om materialtekn. problemer

Mistanke om driftsmessige problemer

Mistanke om innlekkingsproblemer

Eierskifte

Andre (ytterligere detaljer rapporteres i generelt kommentarfelt)

 1. Kameratype
Farge Sving/dreibart Med «satellittkamera»
 1. Kjøreretning
Medstrøms Motstrøms Valgfritt
 1. Rengjøring
Spylt Ikke spylt Spyles på beskjed
 1. Trafikk
Arbeidsvarslings-/skiltplan kreves:        Ja                Nei      Vurderes

Merknader:

 1. Annet arbeid
Tegne kartskisse Tegne kumskisse Kumfoto
 1. Kommentarer
 1. Avvik
Registreres avvik i forhold til ledningskart og/eller bestilling skal avviksrapport utarbeides/overleveres oppdragsgiver.
 1. Pris
 

Pr. meter:

 

Pr. time:

 

Fast pris:

 

Ifølge tilbud:

 

Annet:

 

 1. Fakturering
Fakturaadresse:

 

Bet.betingelser:  Netto kontant  Netto pr. 30 dgr.  Annet:
 1. Underskrift
 

Dato:

 

Sign.: