Innholdsfortegnelse

Nr. 96. Forankring av trykkledninger

Formål

Dette VA/Miljø-bladet viser ulike forankringsløsninger for nedgravde trykkledninger. Med hensyn på forankring av trykkledninger i prefabrikkerte kummer henvises til VA/Miljø-blad nr. 112.

Bladet gir veiledning for å skape et stabilt ledning-snett uten bevegelser og lekkasjer, når det utsettes for alle relevante krefter. Ulike forankringsløsninger blir gjennomgått med utgangspunkt i tilgjengelig rørmateriell. Den prinsipielle forskjellen på strekkfaste rør og ikke strekkfaste rør er forsøkt belyst med hensyn på opptredende krefter og behov for forankringer.

Begrensninger

Bladet omhandler ikke forankring på terreng i luft, i vann, og heller ikke spesielle problemstillinger knyttet mot renovering av eksisterende vannledninger.

Funksjonskrav

Alle nye ledningsanlegg skal trykkprøves med prøvetrykk som er større enn normalt driftstrykk. Ledningsanlegget må derfor ha forankringsløsninger som er dimensjonert for å tåle prøvetrykket med god (standardisert) sikkerhetsmargin.

Til alle forankringskonstruksjoner skal det bare anvendes materialer som er minst like aldringsbestandige som selve rørsystemet for angjeldende ledningsanlegg. Forankringen skal være designet for å tåle dimensjonerende belastning i anleggets definerte levetid; dvs > 100 år.

Løsninger

Utførende entreprenør har hovedansvaret for at forankringer for trykkledninger blir tilfredsstillende utført og dokumentert. Utførelsen skal være i samsvar med gjeldende retningslinjer og de eventuelle tilleggskrav som er stilt fra konsulent eller byggherre.

OPPTREDENDE KREFTER

p = trykk (N/m2)

d = største innvendig diameter i rør eller  muffe (m)

Et trykk på 1 MPa = 106 N/m² = 1000 kPa = 1 N/mm² = 100 mvs = 10 bar = 10,19 kp/cm2 = 101,9 tonn/m².

Resultantkraften (R) av vanntrykket i et bend beregnes av formelen:

v = vinkelendring (˚)

I tabell 1 er vist eksempel på resultantkraften for ulike bend av duktilt støpejern med nominelle diametere fra DN100 mm til DN600 mm for et trykk på 10 bar = 100 mvs. Kreftene er de samme uansett bendets romgeometriske orientering. Det er den innvendige maksimale muffediameter som er lagt til grunn ved bruk av formlene 1 og 2.

Ø mm P kN R i kN ved forskjellige bend
11 ¼ ° 22 ½ ° 30 ° 45 ° 90 °
100 11,0 2,2 4,3 5,7 8,4 15,5
150 22,7 4,5 8,9 11,8 17,4 32,1
200 38,8 7,6 15,1 20,2 29,7 54,8
250 59,0 11,6 23,0 30,5 45,1 83,5
300 83,5 16,4 32,6 43,2 63,9 118,1
400 144,6 28,4 56,4 74,8 110,7 204,5
500 222,3 43,6 86,8 115,0 170,7 314,5
600 316,7 62,1 123,6 174,0 242,2 448,0

Tabell 1. Resultatkraft ved bend for 10 bar trykk.

Ved bruk av helsveiste PE-rør og stålrør, vil det være rørets innvendige ledningsdiameter som benyttes i beregningene.

Ved dimensjonering av forankringer skal maksi-malt opptredende prøvetrykk legges til grunn. Verdiene i tabell 1 må således skaleres opp til det aktuelle trykk. Er for eksempel prøvetrykket 15 bar, må verdiene i tabellen multipliseres med 1,5.

Minste tillatte designtrykk for en forankring skal tilsvare maksimalt driftstrykk (PFA) + 5 bar.

Figur 1. Aksialkrefter og resultatkrefter.

Resultantkraften (KL) i aksial retning ved en vinkelendring (v), uttrykkes:

Vi ser at denne kraften blir 0 når v = 0, hvilket innebærer at det ikke er behov for å forankre rettlinjede ikke strekkfaste muffeledninger.

Resultanten i en dimensjonsovergang (Ko), kan beregnes av formelen:

d1 = største innvendige muffediameter (m)

d2 = minste innvendige muffediameter (m)

Ved all graving inntil kummer, forankringsklosser og VA-ledninger under trykk må det tas hensyn til de krefter som oppstår. Det kan i mange tilfeller være nødvendig å gjøre ledningsstrekk trykkløse ved arbeider i nærheten av ledningsanlegget.

I tillegg til kreftene fra vanntrykket beskrevet ved geometriendringene foran, vil rørene kunne utsettes for krefter i lengderetningen som følge av termiske krefter (K∆T) og tverrkontraksjon (Kv).

E = PE 100 materialets krypmodul (MPa)

α = termisk utvidelseskoeffisient (oC-1)

∆T = temperaturendring fra installasjons- temperatur (oC)

D = ytre diameter (m)d = indre diameter (m)

ν = Poissons tall (0,4 for PE100 og 0,3 for stål)

SDR = 

s = rørets godstykkelse

Vanligvis benyttes en temperaturendring ∆T = 20⁰oC ved beregning av termiske krefter. Ved avkjøling av et nedgravd fiksert rør oppstår en strekkraft i lengderetningen, mens det ved en oppvarming introduseres en trykkraft.

Tverrkontraksjonskraften vil alltid gi en strekkraft i rørets lengderetning som følge av at røret ønsker å forkorte seg på grunn av det innvendige vanntrykket.

Temperaturkrefter og tverrkontraksjonskrefter er kun av interesse for sveiste rør som PE, PP og stål. For mufferør som duktilt støpejern, GRP, PVC og forspent betong kan disse kreftene neglisjeres, selv om de utstyres med strekkfaste låseringer i muffene.

I figur 2 vises 3 eksempler på hvor det vil være fare for lekkasjer som følge av temperaturendring og tverrkontraksjon. Der et PE materiale kobles til en ikke strekkfast muffe, vil røret kunne trekke seg ut av muffa dersom det ikke forankres mot bevegelse i lengderetningen. Friksjonen mellom PE-røret og omkringliggende jordmasser vil ikke være tilstrekkelig til å stabilisere røret.

På samme måte kan det oppstå lekkasje i flense-koblinger på PE rør eller ved tilkobling til et innstøpt flenserør i en kumvegg.

Utfordringene i disse sammenhengene blir større når diameteren øker.

Figur 2. Eksempler på situasjoner hvor helsveiste rør kan ha behov for forankring mot bevegelse i lengderetningen som følge av temperaturkrefter og tverrkontraksjonskrefter

FORANKRING AV TRYKKLEDNINGER I GRØFTER

Kreftene som virker på ledningen må tas opp og overføres til grøfteside eller annen konstruksjon ved hjelp av forankringsklosser. Det kan også være aktuelt å forankre mot grøftebunn direkte eller ved bruk av friksjonskreftene mellom rør og jordmassene.

Det er viktig å vite hvilke type jordmasser som finnes i området der trykkledningens forankringskloss skal etableres. Dersom det ikke finnes analyseresultater, må det legges inn tilstrekkelig sikkerhet for jordtrykket bak klossene, se pkt 4.3.

Bakkant forankring støpes mot urørt terreng (hvis det er mulig). Denne anleggsflaten er dimensjon-erende for forankringen.

Det presiseres at urørt grøfteside er sjelden, og at løsninger angitt under pkt. 4.4 da må vurderes. Særlig er dette aktuelt i bykommuner, hvor det er sjelden å finne urørte masser, og hvor man må ta høyde for fremtidig graving i nærheten av en eksisterende forankring.

FORANKRING I FJELLGRØFT

I fjell er fastheten normalt høyere enn i vanlig konstruksjonsbetong (B35 armert med B500). Er fjellkvaliteten dårlig og fjellet sterkt sprukket opp, må kvaliteten på fjellet vurderes/beregnes før endelig utforming av avstempling mot fjell kan skje.

Andre støpte konstruksjoner vil også normalt ha fasthet minst på nivå med klossen. Normalt vil derfor klossens tverrsnitt være dimensjonerende, se figur 3.

Anbefalt minste tverrsnitt på kloss 0,2 x 0,2 m opptar uproblematisk reaksjonskraft < 400 kN med normal betong- og stålkvalitet i klossen. Bend av PVC trenger større anleggsflate mot forankringskloss. Dette må ivaretas.

Figur 3. Horisontal forankring av ikke strekkfast trykkledning i fjellgrøft, prinsipp.

FORANKRING I LØSMASSEGRØFT

Avstempling skal skje mot grøfteside (urørte masser). Forankringsklossen må armeres.

Ved avstempling mot omrørte masser må det utføres spesielle tiltak (spunt, tyngde på forankringskloss, aktsomt komprimeringsarbeid bak forankringskloss, strekkfaste løsninger).

Nødvendig areal på forankringsklossen avhenger av jordmassen ved avstempling mot grøftevegg-en, se figur 4 og pkt. 4.3.

Figur 4. Horisontal forankring av ikke strekkfast trykkledning i løsmassegrøft, prinsipp.

FORANKRING VERTIKALAVVINKLINGER

Ved vertikalavvinklinger på ikke strekkfaste rør må det også bygges forankringsklosser. Disse avvinklingene i ”høybrekk” er mer kritiske å stabilisere enn de horisontale avvinklingene, da det ikke kan aktiveres noe passivt jordtrykk. Kun vekten av overliggende masser vil naturlig virke mot resultantkraften.

I lavbrekk/avvinklinger som har resultant mot grøftebunn, kan klossen bygges direkte mot urørt grøftebunn.

I høybrekk/avvinklinger som har resultant oppover, kan det for eksempel bygges en kloss under ledningen med stålstag og klamring oppover rundt bendet, se figur 5. En annen løsning er å bygge en armert betongplate over avvinklingen. Det er nødvendig å bygge plate for å fordele trykket i massene som legges over avvinklingen.

Ved store ikke strekkfaste rør der vekten av overliggende masser ikke er tilstrekkelig, kan det bli behov for bruk av spuntnåler for å sikre store nok krefter til å virke mot resultantkraften.

I fjellgrøfter benyttes gjengestag av stål som gyses fast i fjellet. Man må her sikre seg at forankringslengden er tilstrekkelig i forhold til opptredende krefter og fjellets kvalitet (sprekkemønster). Normalt benyttes gjengestag med lengde større enn 3 m.

Figur 5. Eksempel på utførelse av vertikalavvinkling i høybrekk i løsmasser.

Det må benyttes stålkvalitet og korrosjons-beskyttelse som gir 100 års levetid.

FORANKRING I RØRETS LENGDERETNING

For å hindre bevegelse i helsveiste rør i rørets lengderetning som følge av temperaturendringer og tverrkontraksjonskrefter, der ledningen kan bevege seg fritt, kan man støpe en forankrings-kloss rundt røret og utstyre røret med en form for innmuringskrage. Man kan også sveise inn plater som griper mot jordmassene i grøfta.

Figur 6 viser hvordan spenninger og bevegelse kan føre til at et rør beveger seg i grunnen i nærheten av ikke strekkfaste koblinger.

Figur 6. Eksempel på hvordan et nedgravd rør beveger seg som følge av temperaturendring og tverrkontraksjon.

Figur 7. Eksempel på forankringsløsning for å motstå temperaturendring og tverrkontraksjon.

Det må benyttes stålkvalitet og korrosjonsbeskyttelse som gir 100 års levetid.

AREAL FOR FORANKRINGSKLOSSER OG TILLATT PASSIVT JORDTRYKK MOT GRØFTSIDE FRA AKSJONSKREFTENE I TRYKKLEDNINGSANLEGG

PASSIVT JORDTRYKK/BELASTNING FRA GRØFTESIDE

Er fasthetsanalyser av grøftemassene utført, anvendes disse.

Dersom analyser ikke finnes, kan veiledende passive jordtrykk finnes i tabell 2.

Jordtype Anbefalt tillatt jordtrykk; kN/m2 Anmerkninger
Bløt/kvikk leire og siltholdig leire Geoteknisk vurdering/analyse er nødvendig.
Leira formes med et lett fingertrykk
Middels fast leire 100 Leira er fuktig og noe plastisk.
Formes med moderat fingertrykk.
Fast leire 400 Leira er tørr og relativt fast. Kan ikke formes med fingertrykk.
Fin grus, sand 200
Grov grus 300
Deponerte ukonsoliderte masser Geoteknisk vurdering/analyse er nødvendig

Tabell 2. Fasthetsvurdering av grøftemasser (grøfteside).

For praktiske formål har det vist seg gunstig å legge til grunn et passivt jordtrykk på 100 kN/m² i de tilfeller det ikke er løse, bløte masser.

Arealet (A) av forankringsklossen for en beregnet resultantkraft (R), beregnes av formelen:

σjord = tillatt passivt jordtrykk

FORANKRING VED SPESIELLE FORHOLD

FORANKRING MED STREKKSTAG

Ofte kan det være vanskelig å få til klosser mot urørt grøfteside, eller ledningsanlegget kan være utformet slik at trykkledningen ligger i innerkurve med andre ledninger som ikke behøver forankring på yttersiden. Da kan løsningen i figur 8 benyttes.

Her overføres kraften ned i jorden via en eller flere spuntnåler. Bendet forankres i spuntnålen med stålstag og bøyler som omstøpes. For å sikre 100 års levetid benyttes offeranoder.

Figur 8. Eksempel på forankring med strekkstag i innerkurve.

PREFABRIKKERTE LØSNINGER I KUMMER

Det henvises til VA/Miljø-blad nr. 112 «Kumsikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkum».

STREKKFASTE LØSNINGER

Strekkfaste løsninger kan i mange tilfeller være hensiktsmessige fordi en slipper å etablere forankringskloss. Særlig ved grøftearbeider hvor det kan bli trangt om plassen, eller problemer med transport forbi anleggsstedet, bør dette vurderes. Grunnforholdene kan også medføre at andre løsninger enn forankringsklosser må velges.

Sveiste ledninger av PE, PP og stål er strekkfaste og trenger ikke forankringsklosser, dersom sveisene er tilfredsstillende utført. Mufferør av f.eks. duktile støpejernsrør og GRP rør kan gjøres strekkfaste ved bruk av låseringer.

LØSNINGER FOR DUKTILT STØPEJERN

Her overføres kreftene fra et bend til friksjonskrefter langs røret. Antall meter med strekkfaste skjøter er basert på friksjonskrefter pga. rørvekt og vekt av tilbakefyllingsmasser.

Ved bruk av strekkfaste systemer må det beregnes hvor langt fra avvinklingen (antall strekkfaste skjøter) det skal benyttes strekkfaste muffer på hver side av avvinklingen/ krysset. Ved flere avvinklinger etter hverandre kan avstanden mellom avvinklingene være kortere enn avstanden beregnet over (forutsatt at alle muffer mellom avvinklingene er strekkfaste).

Det finnes flere systemer i markedet for strekk-faste løsninger. Felles for de fleste løsninger er at de må forspennes (aktiveres) for å virke. Forspenning skal skje etter leverandørens leggeanvisning og er entreprenørens ansvar.

Rørleverandørene har tabeller/beregningsprogram hvor de oppgir nødvendige lengder med strekkfaste skjøter. Tabell 3 er et eksempel fra et slikt beregningsprogram.

Tabell 3 viser hvilken lengde som må installeres og aktiveres med strekkfaste skjøter på begge sider av bendet for et testtrykk på 10 bar. Tabellen gjelder for alle typer duktile strekkfaste skjøter.

Ved andre trykk Px enn 10 bar blir aktuell lengde
Lx = Tabellverdi • Px/10 bar.

For rør som har utvendig PE-belegg, økes lengdene i tabellen med en faktor lik 1,9.

LØSNINGER FOR GRP OG GRE

På tilsvarende måte som for duktile støpejernsrør med muffeskjøter, kan man etablere strekkfaste løsninger for GRP og GRE rør. Leverandørens spesifikasjoner/krav må legges til grunn for dimensjonering og installasjon.

LØSNINGER FOR PVC

Strekkfaste muffesikringer for PVC-rør bør ikke benyttes til forankring av slike krefter som er beskrevet i dette VA/Miljø-bladet.

DN

Forankringslengde ved testtrykk = 10 bar

Over-fylling

90 ° bend

45 ° bend

22 ½ ° bend

11 ¼ ° bend

Blindflens

1,0m

1,5m

2,0m

1,0m

1,5m

2,0m

1,0m

1,5m

2,0m

1,0m

1,5m

2,0m

1,0m

1,5m

2,0m

80

4,5

3,1

2,3

2,8

1,9

1,5

1,6

1,1

0,8

0,8

0,6

0,5

5,7

3,9

3,0

100

5,4

3,7

2,8

3,4

2,3

1,8

1,9

1,3

1,0

1,0

0,7

0,5

6,9

4,7

3,6

125

6,6

4,5

3,4

4,1

2,8

2,1

2,3

1,6

1,2

1,2

0,8

0,6

8,4

5,7

4,4

150

7,7

5,3

4,0

4,8

3,3

2,5

2,7

1,8

1,4

1,4

1,0

0,7

9,8

6,7

5,1

200

9,9

6,8

5,2

6,1

4,2

3,2

3,4

2,4

1,8

1,8

1,3

1,0

12,6

8,7

6,6

250

12,0

8,3

6,4

7,5

5,2

4,0

4,2

2,9

2,2

2,2

1,5

1,2

15,3

10,6

8,1

300

14,1

9,8

7,5

8,7

6,1

4,7

4,9

3,4

2,6

2,6

1,8

1,4

17,9

12,5

9,6

350

16,0

11,2

8,6

9,9

7,0

5,4

5,6

3,9

3,0

2,9

2,1

1,6

20,3

14,3

11,0

400

17,9

12,6

9,7

11,1

7,8

6,0

6,2

4,4

3,4

3,3

2,3

1,8

22,8

16,0

12,4

450

19,7

14,0

10,8

12,3

8,7

6,7

6,9

4,9

3,8

3,6

2,6

2,0

25,1

17,8

13,8

500

21,5

15,3

11,9

13.4

9,5

7,4

7,5

5,3

4,1

4,0

2,8

2,2

27,4

19,5

15,1

600

25,0

17,9

14,0

15,5

11,1

8,7

8,7

6,2

4,9

4,6

3,3

2,6

31,8

22,8

17,8

700

28,2

20,4

16,0

17,5

12,7

9,9

9,8

7,1

5,6

5,2

3,8

2,9

35,8

25,9

20,3

800

31,2

22,8

17,9

19,4

14,1

11,1

10,9

7,9

6,2

5,8

4,2

3,3

39,8

29,0

22,8

900

34,1

25,0

19,8

21,2

15,6

12,3

11,9

8,7

6,9

6,3

4,6

3,7

43,4

31,9

25,2

1000

36,9

27,2

21,6

22,9

16,9

13,4

12,8

9,5

7,5

6,8

5,0

4,0

46,9

34,7

27,5

1100

39,4

29,4

23,4

24,5

18,2

14,5

13,7

10,2

8,1

7,3

5,4

4,3

50,2

37,4

29,8

1200

41,9

31,4

25,1

26,0

19,5

15,6

14,6

10,9

8,7

7,7

5,8

4,6

53,4

40,0

32,0

1400

46,2

35,1

28,3

28,7

21,8

17,6

16,1

12,2

9,8

8,5

6,5

5,2

58,9

44,7

36,0

1500

48,4

36,9

29,9

30,0

22,9

18,6

16,8

12,9

10,4

8,9

6,8

5,5

61,6

47,0

38,0

1600

50,4

38,7

31,4

31,3

24,0

19,5

17,5

13,5

10,9

9,3

7,1

5,8

54,2

19,3

40,0

1800

54,2

42,0

34,3

33,7

26,1

21,3

18,9

14,6

11,9

10,0

7,8

6,3

69,0

53,5

43,7

Tabell 3. Forankringslengde for duktile støpejernsrør ved testtrykk 10 bar.

Henvisninger Utarbeidet: Juni 2010 Sweco Norge AS
/1/ Revidert: September 2018 COWI AS