Ny strategi for VA-norm og VA/Miljø-blad

                            

Stiftelsen VA/Miljø-blad, Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norsk Vann har vedtatt en ny, helhetlig strategi for to viktige produkter for vannbransjen. Norsk Vanns VA-norm med tilhørende «beste praksis blader» vil i framtiden forvaltes som ett produkt av det nye «Rådet for VA-normen», mens Stiftelsen VA/Miljø-blad skal søke om opphør. Allerede fra 2018 vil VA/Miljø-bladene være fritt tilgjengelig som del av kommunenes abonnement på VA-normen, og det skal satses på videreutvikling av VA-norm og blader i årene fremover.

Bakgrunn

Stiftelsen VA/Miljø-blad ble opprettet av NKF og Norsk Vann i 1996. De til sammen 123 VA/Miljø-bladene beskriver beste praksis på en rekke områder av vann- og avløpsfaget. I 2003 opprettet Norsk Vann «VA-normen», som skal gjøre det enkelt for alle aktører å finne ut hva som er de ulike kommunenes krav til VA-tekniske anlegg. VA-normen inneholder krav til prosjektdokumenter, teknisk utførelse og til sluttdokumentasjon. Norsk Vann har hatt en avtale med Stiftelsen VA/Miljø-blad om drift av VA-normen. Stiftelsen har på sin side engasjert Norsk Rørsenter til den daglige driften av både norm og blader.

Mulighetsstudie

Det har vært uheldig for utviklingen av de to produktene at de har vært forvaltet separat, med ulike eierskap, driftsavtaler og abonnementsordninger. Det ble derfor i 2015 satt i gang en prosess for å komme fram til hva som vil være en fremtidsrettet organisering og drift av VA-normen og VA/Miljø-bladene. Saken har vært gjenstand for utredninger og behandlinger i stiftelsesstyret, NKFs hovedstyre og Norsk Vanns styre.

I tillegg til en bedre integrering og utvikling av de to produktene, har arbeidet også hatt som mål å komme fram til en mer hensiktsmessig betalingsordning. Et tredje mål har vært å få til en bedre synergi med de faglige resultatene som utvikles gjennom Norsk Vanns prosjektsystem, slik at det kommer utvikling av både norm og blader til gode.

Veivalg for fremtiden

Arbeidet har resultert i en enighet mellom Stiftelsen, NKF og Norsk Vann om en ny strategi for framtiden. Norsk Vann tar tilbake driften av VA-normen i egen regi og vil bruke 2018 til å etablere «beste praksis blader» knyttet opp til normen. Stiftelsen VA/Miljø-blad skal sende inn søknad til Stiftelsestilsynet om opphør av sin virksomhet.

Både VA-norm og blader skal forvaltes av et nyopprettet «Rådet for VA-normen», med rådsmedlemmer oppnevnt av NKF og Norsk Vann. Rådet vil bruke 2018 til å planlegge blant annet videreutviklingen av VA-norm og blader, bedre system for brukermedvirkning samt egnet finansieringsmodell.

Det nye «Rådet for VA-normen» består av:

  • Leder Knut Bjarne Sætre, Bærum kommune (repr. Norsk Vann)
  • Nestleder Ann-May Berg, Tromsø kommune (repr. NKF)
  • Dag Lauvås, Drammen kommune (repr. NKF)
  • Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger kommune (repr. NKF)
  • Geir Baustad, Stjørdal kommune (repr. Norsk Vann)
  • Gjertrud Eid, Norsk Vann (repr. Norsk Vann)

Hva betyr dette for deg som bruker?

Du som bruker VA/Miljø-blad og VA-norm vil merke lite til endringene i 2018. Stiftelsesstyret har ansvar for drift av begge produkter ut 2018 og med Norsk Rørsenter som sekretariat. Prisen for VA-normen vil være den samme og bli fakturert som tidligere.

Men noen endringer skjer allerede fra nyttår. Stiftelsesstyret har vedtatt at samtlige VA/Miljø-blader skal være fritt tilgjengelig, og det vil ikke bli sendt ut faktura for dette. Du vil derfor ikke få spørsmål om brukernavn og passord neste gang du går inn på www.va-blad.no. Videre vil papirversjonen av VA/Miljø-bladene opphøre fra nyttår. Dette er noe stiftelsen har jobbet med en stund, og alle som har papirversjonen skal ha fått informasjon om dette tidligere.

På lengre sikt vil det skje større endringer med innholdet i og utformingen av VA-norm og blader, med fokus på høy kvalitet til beste for brukerne.

Hamar/Oslo, 20. desember 2017

Toril Hofshagen (sign.)                  Torbjørn Vinje (sign.)          Ann-May Berg (sign.)

Direktør                                             Direktør                                  Styreleder
Norsk Vann                                        NKF                                        Stiftelsen VA/Miljø-blad