Revisjon av VA/Miljø-blad nr. 2 Renovering av kum

VA/Miljø-blad nr. 2 «Renovering av kum» er revidert og sendes nå ut på høringsrunde. Høringsfrist er satt til 20. august.

Mange kommuner har stort behov for å oppgradere VA-ledningsnettet. Nyere data viser at 67 % av avløpsvann som kommer inn til renseanleggene er fremmedvann. Innlekking skjer både i ledningsnettet og i kummene. Det reviderte VA/Miljø-bladet tar for seg hvordan kumrenovering kan skje uten å grave opp og bytte ut hele kummen. Dette kan spare både tid, penger og miljø.

Det reviderte bladet kan ses her