Innholdsfortegnelse

Nr. 41. VA-ledninger under vann. Søknadsprosedyre

FORMÅL

Dette VA/Miljø-blad redgjør for søknadsprosedyren og hvilke instanser som må kontaktes før etablering av VA- ledninger under vann.

BEGRENSNINGER

Vedrørende utførelse av VA- ledninger under vann henvises det til VA/Miljø-bladene:

 • Nr. 44, Legging av undervannsledninger
 • Nr. 45, Inntak under vann
 • Nr. 46, Utløp under vann
 • Nr. 80, Legging av undervannsledninger, senking av ledning

Når det gjelder materialer til VA- ledninger under vann henvises det til VA/Miljø-bladene:

 • Nr. 11, Kravspesifikasjon for rør- og rørdeler av PE- materiale
 • Nr. 30, Valg av rørmateriell

FUNKSJONSKRAV

Etablering av ledninger under vann omfattes av Plan- og bygningsloven /1/, hvilket betyr at saksbehandlingen skal følge Plan- og bygningslovens bestemmelser /2/ samt at alle foretak som skal ha en ansvarsoppgave (søke, prosjektere, utføre, kontrollere) må ha en lokal eller sentral godkjenning som dekker de arbeidsoppgavene som skal utføres /2/.

LØSNINGER

GODKJENNINGSOMRÅDER

Følgende godkjenningsområder gjelder for søknadspliktige tiltak, VA-ledninger under vann.

ANSVARLIG SØKER TILTAKSKLASSE 1, 2 eller 3

Søkerfunksjon for anleggstiltaket plasseres i tiltaksklasse avhengig av søknadens kompleksitet og koordineringsbehov i prosjekterings- og utførelsesfasen. For ordinære sjøledningsprosjekt vil søknaden vanligvis være lite kompleks. Koordineringsbehovet i prosjekterings og utførelsesfasen vil også være lite. Søkerfunksjonen kan derfor plasseres i tiltaksklasse 1. For anleggstiltak med mer kompleks søknadsbehandling og større behov for koordinering i prosjekterings- og utførelsesfasen plasseres disse i tiltaksklasse 2.

ANSVARLIG FOR PROSJEKTERING

 1. Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)
  • Tiltaksklasse 1: pe < 20
  • Tiltaksklasse 2: pe < 200
  • Tiltaksklasse 3: pe > 200
 2.  Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg
  • Tiltaksklasse 1: pe < 20
  • Tiltaksklasse 2: pe < 200
  • Tiltaksklasse 3: pe > 200

Funksjonen for prosjektering plasseres i tiltaksklasse avhengig av størrelsen på prosjektet, målt i personekvivalenter. I tillegg vurderes eventuelle konsekvenser feil får for helse-, miljø- og sikkerhet. Oppfyllelse av krav i teknisk forskrift skjer ved bruk av allment aksepterte tekniske analyser eller beregningsmetoder.

ANSVARLIG FOR UTFØRELSE

 1. Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)
  • Tiltaksklasse 1: pe < 20
   • Vannledninger: DN<50
   • Avløpsledninger: DN < 125
   • Overvannsledninger: DN < 200
  • Tiltaksklasse 2: pe < 200
   • Vannledninger: DN<200
   • Avløpsledninger: DN < 400
   • Overvannsledninger: DN < 400
  • Tiltaksklasse 3: pe > 200
   • For store rørdimensjoner eller van- skelige grunnforhold og tilhørende anleggstekniske forhold

Utførelse av anleggstiltaket plasseres i tiltaks- klasse avhengig av størrelsen på prosjektet, målt i personekvivalenter og rørdimensjoner. I tillegg vurderes eventuelle konsekvenser feil får for helse-, miljø- og sikkerhet. Usikre forhold (under vann) gjør at tiltaket krever spesielle prosedyrer/ metoder for utførelse.

TILLATELSE TIL TILTAK

Tillatelse til tiltak blir normalt gitt av bygningsmyndighet i kommunen. Bygnings-myndighet kan i gitte tilfeller ikke gi tillatelse før Kystverket eller kommunen som havnemyndighet også har gitt tillatelse. Tillatelse kan altså ikke gis uten at myndigheten som forvalter «Havneloven» også har gitt tillatelse. Motsatt kan bygningsmyndighet avslå en søknad selv om den som forvalter «Havneloven» har gitt tillatelse.

Saksbehandlingspraksis kan være ulik fra kommune til kommune. I noen kommuner vil bygningsmyndighet gi tillatelse på betingelse av tillatelse også etter «Havneloven». I andre kommuner vil bygningsmyndighet sørge for slik tillatelse før endelig byggetillatelse blir gitt. Slike spørsmål må klarlegges under forhåndskonferansen.

TILLATELSE GITT AV KYSTVERKET

Tiltak som kan føre til endring av elveløp, farled, strømforhold eller innskrenkning av farvannet til hinder for ferdselen i bredde, dybde eller høyde krever tillatelse fra Kystverket. Kystverket er da ansvarlig for å kontakte diverse instanser, se avsnitt 4.3.

Tillatelse til tiltak gis av Kystverket som forvalter av Lov om havner og farvann, «Havneloven» /3/. Kystverket kan delegere myndighet til Kystverkets distriktskontorer og kommuner hvis ikke departementet bestemmer noe annet. Oversikt over de enkelte distriktskontorene, deres adresse/ telefonnummer er vist i tabell 2.

Tiltak som nevnt over skal følge plan- og bygningslovens bestemmelser om saksbehandling. Ansvar og forpliktelser i et prosjekt avklares i forhåndskonferansen, ref. /1/ § 21-1. Til kystverket er det naturlig å oversende prosjektbeskrivelse inneholdende kart, ledningsprofil, type, utforming av lodd etc.

TILLATELSE GITT AV KOMMUNEN

Når det gjelder tillatelser til tiltak av mindre betydning for ferdsel i farvannet («Havnelovens» §27) kan tillatelse til tiltak gis av kommunen (havnestyre, formannskap eller annen kommunal myndighet kan ha fått delegert myndighet etter «Havneloven»).

Kommunen skal før tillatelse gis se til at arbeidet ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av «Havneloven».

AKTUELLE INSTANSER Å KONTAKTE

Før kystverket gir tillatelse til tiltak skal kystverket kontakte de instanser som er vist i tabell 1. De nevnte parter har rett til å komme med synspunkter/ ønsker/ krav forbundet med deres egne særinteresser.

Tabell 1: Aktuelle instanser å kontakte.

Part/ instans/ rettighetshaver Gir opplysning, evt. tillatelser når det gjelder:
Teknisk avdeling i kommunen.Jordskifteverket. Eiendomsgrenser
Teknisk avdeling i kommunen.Bedrifter. Eksisterende og fremtidige VA- anlegg
Teknisk avdeling i kommunen.Fylkesmannen, miljøvernavdelingen. RekreasjonsområderNaturverninteresser
Teknisk avdeling i kommunen.Fylkeskartkontoret.Norges Sjøkartverk. Karter
Norges vassdrags- og energiverk (NVE).Kraftselskaper. ReguleringsforholdVannføringsforhold
Fylkesmannen, miljøvernavdelingen. Forurensning i anleggs-perioden
Fløteforeninger.
Fiskeforeninger.Fiskarlag. Forurensning i anleggsperioden
Televerk. El- verk. Kabel-TV.Kraftselskaper.Bedrifter. Eksisterende og fremtidige kabelanlegg
Kystverket ved det lokale havnevesen. Eksisterende og fremtidige havneanlegg
Forsvarets overkommando. Eksisterende og fremtidige forsvarsanlegg
Universitetets oldsakssamling.Riksantikvaren. Fornminner
Statens Vegvesen.Regionkontorene. Veger
Kystverket. Endelig tillatelse til anlegg i sjø.

 

Tabell 2: Oversikt over Kystverket

Kystverket Sørøst post@kystverket.no Arendal tlf: 07847
Kystverket Vest post@kystverket.no Haugesund tlf: 07847
Kystverket Midt-Norge post@kystverket.no Ålesund tlf: 07847
Kystverket Nordland post@kystverket.no Kabelvåg tlf: 07847
Kystverket Troms og Finnmark post@kystverket.no Honningsvåg tlf: 07847
Kystverket Kystdirektoratet (hovedkontor) post@kystverket.no Ålesund tlf: 07847 www.kystverket.no

 

 

Henvisninger: Utarbeidet:  november 1998  Norsk Rørsenter AS
/1/ Plan- og bygningsloven av 14. juni
1985 nr. 77 med endringer, sist ved
lov av 25. juni 2010
Revidert: juli 2004
august 2011
Norsk Rørsenter AS
/2/ Forskrift om byggesak (SAK10) av 26.
mars 2010, sist endret 22. juni 2011
/4/ PTV 26, Veiledning for VA-ledninger
under vann, NTH 1984
/3/ Lov om havner og farvann
LOV-2009-04-17-19