Innholdsfortegnelse

Nr. 22. Oljeutskillere. Forvaltning av myndighet

FORMÅL

Dette VA/Miljø-bladet beskriver prosedyrer for hvordan kommuner kan forvalte myndighet overfor bedrifter som slipper ut oljeholdig avløpsvann.

Hensikten er å forhindre utslipp av giftige og skjemmende stoffer som kan føre til skader på renseanlegg og resipienter.

Myndigheten er gitt i forurensningsforskriften kapittel 15, som trådte i kraft for nye oljeutskillere fra 1. januar 2006. For utskillere installert før dette, trådte kravene i kraft fra 1. januar 2008.

I tillegg har flere kommuner utarbeidet lokale forskrifter med spesifiserte krav, se punkt 3 og 4.

Se også www.miljøkommune.no under tema Forurensning – Avløp for ytterligere informasjon og maler til brev.

BEGRENSNINGER

Dette VA/Miljø-bladet baserer seg på erfaring med forvaltning av anlegg i noen kommuner, samt utarbeidet veileder ”NORVAR-rapport 156/2007, Veiledning for oljeutskilleranlegg”.

FUNKSJONSKRAV

I forurensningsforskriften kap. 15 stilles det et generelt funksjons-/utslippskrav til utslipp fra oljeutskillere. Oljeholdig vann skal passere en renseinnretning (sandfang, oljeutskiller og prøvekum) og utslippet skal ikke overstige 50 mg/l THC (olje).

Se figur 1 og 2 for eksempler på hhv. stående og liggende oljeutskiller. Begge anlegg er typiske eksempler på nedgravde oljeutskillere. Innløpet er til venstre, og vannet passerer et sandfang før innløp til oljeutskiller. Begge modellene har en prøvetakingskum før utslipp til avløp (til høyre på bildet).

I kommuner med lokal forskrift kan det være strengere krav til utslipp av olje, og krav til utslipp av andre parametere.

LØSNINGER

HJEMMELSGRUNNLAGET

I forurensingsforskriften § 15-2 er forvaltningsmyndigheten lagt til kommunen. Dette innebærer et ansvar for å føre tilsyn med at kravene i kapitlet overholdes.

Figur 1. Eksempel på stående oljeutskiller i stål. Illustrasjon fra ODIN Maskin AS.

Figur 2. Eksempel på liggende oljeutskiller i GUP. Illustrasjon fra Vestfold Plastindustri AS.

Standardkrav

Standardkravene omfatter:

 • Oljeinnholdet i avløpsvannet skal ikke overstige 50 mg/l ved normale driftsforhold.
 • Virksomheten skal ha dokumentasjon på at grenseverdien overholdes.
 • Før utslipp skal oljeholdig avløpsvann passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning.
 • Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas.
 • Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene.
 • For nye utslipp skal det søkes til kommunen om utslippstillatelse. Dersom utslipp fra bedriften økes vesentlig skal det også søkes om ny tillatelse.

Skjerpede krav og lokal forskrift

Kommunen har gjennom § 15-5 annet ledd, myndighet til å fastsette krav som er strengere enn standardkravene. Dette kan være lavere innhold av olje i avløpsvann, utvidet utslippskontroll, og rapportering av fastsatte krav. Slike skjerpede krav settes gjennom eget enkeltvedtak, eller ved endringer i eksisterende utslippstillatelse.

Et skjerpet utslippskrav på < 50 mg/l THC bør være faglig begrunnet. Analyse for THC beskriver måling av det totale innholdet av oljeforbindelser, men enkelte av forbindelsene er mer skadelige (toksiske) enn andre. Såkalte «aromatiske forbindelser» består av hydrokarboner der karbonkjeden er under C10. Slike forbindelser kommer fra bl.a. bensin og høyaromatiske løsemidler som terpentin. Kommunene bør derfor vurdere å skjerpe kravet til innhold av slike forbindelser, heller enn å kun fokusere på totalinnhold.

Alternativt kan kommunen i henhold til § 15-6 utarbeide en lokal forskrift, med mer spesifiserte krav tilpasset lokale behov. Flere kommuner har valgt å benytte seg av denne bestemmelsen, gjerne som følge av at belastningen på rense-anlegget er blitt for stor.

Kommunen bør likevel vurdere hvordan en lokal forskrift i praksis vil påvirke saksbehandlingen deres. Kravene i en lokal forskrift må tilpasses kommunens ressurser. En lokal forskrift vil ikke erstatte behovet for å behandle søknader og følge opp tillatelser om utslipp fra oljeutskillere.

HVILKE BEDRIFTER HAR OLJEUTSKILLER?

Første steg i forvaltningen av oljeutskillere er å få oversikt over alle anleggene i kommunen.

Forurensningsforskriften kap. 15 trådte i kraft 1. januar 2006, og erstattet forskriften fra 1983. Også den gamle forskriften satte krav til søknad om utslippstillatelse for påslipp av oljeholdig avløpsvann til det kommunale ledningsnettet. Normalt bestod søknaden på den tiden av rørleggeranmeldelsen for ferdigstilt anlegg.

For bedrifter med oljeutskiller etablert før 1983 var imidlertid dimensjonering og registrering av disse ofte mangelfull. Dersom forvaltningen av forskriftene ikke er fulgt opp, kan det i mange tilfeller fortsatt være vanskelig å finne informasjon om gamle anlegg. Eldre tillatelser ble ofte arkivert sammen med rørleggeranmeldelsen, som i noen tilfeller kan spores opp.

For gamle utskillere gjelder eksisterende tillatelse under forutsetning av at kravene ikke er mer lempelige enn i kap. 15.

Dersom kommunen ikke har full oversikt over alle installasjoner, anbefales det å gjennomføre tilstandskontroll av alle utskillere. Slik kontroll vil avdekke feil og mangler ved anlegget, og fremskaffe grunnlag for å gi pålegg om utbedringer.

Figur 3. Utløpskasse uten lokk. Rør til avløp sees nede i utløpskassen. Hvis utskilleren oversvømmes, vil oppsamlet olje lekke over kanten og gå urenset til avløp.

Figur 4. Dårlig vedlikeholdt sandfang med manglende tømming. Anlegget er overfylt med sand/slam.

En mulig fremgangsmåte for å starte arbeidet er følgende:

 1. Rørleggerarkiv og situasjonsplan gjennomgås for alle bedrifter og garasjeanlegg i kommunen.
 2. Aktuelle bedrifter (bilverksted, bilpleie, bensinstasjoner, transportfirma, mekaniske verksteder etc.) søkes opp gjennom enhetsregistret eller liknende databaser.
 3. Brev med registreringsskjema sendes til alle aktuelle bedrifter som er funnet under pkt. 1 og 2. Se brevmal A for forslag til tekst i brev.
 4. På bakgrunn av undersøkelsene og tilbakemeldinger utarbeides en komplett liste over alle eiere av oljeutskillere i kommunen.I mange tilfeller kan en eiendom med oljeutskiller være leid ut til andre bedrifter. Normalt er det driver av anlegget som skal stå som eier av utslippstillatelsen. Dersom flere virksomheter har utslipp til samme anlegg, kan det være en løsning å gi en kopi av utslippstillatelsen til hver enkelt bedrift.

REGISTRERING, TILSTANDS- OG KJEMIKALIEKONTROLL AV ALLE UTSKILLERE

For å få full oversikt over tilstanden til anlegget må alle utskillere kontrolleres, tømmes og registreres.

HVA EN KONTROLL INNEBÆRER

En komplett tilstandskontroll skal utføres av en fagkyndig, og består av følgende undersøkelser:

Materialkvalitet – visuell vurdering etter at utskiller er tømt og rengjort

Følgende kontrolleres og vurderes:

 • Sprekkdannelse i betong/GRP (GUP).
 • Rustangrep på stål, sjekk at magnesiumanode som skal forhindre rust ikke er oppbrukt.
 • Om alle delevegger er intakt.
 • Plassering og tilstand til innløps- og utløpsrør.
 • Utløp vatres og nivå i utløpsrør kontrolleres.
 • Prøvekum for uttak av vannprøver.
 • Nivå i utskiller før tømming (lavt nivå kan være indikasjon på lekkasjer).
 • Lokk på utløpskasse.

NB: Før arbeid i og rundt tanker skal det gjennomføres gassmåling.

Se figur 5 og 6 for eksempel på et anlegg før og etter tømming og montering av lokk på utløpskassen.

Registrering av vannmengde

Alle vannkraner, høytrykksspylere, vaskeplasser og vaskeautomater registreres. Registreringen gir grunnlag for å fastsette dimensjonerende vannmengde.

Kontroll av våtvolum og dimensjoner

Alle volum registreres:

 • Sandfang
 • Utskiller
 • Eventuelt oppsamlingstank.

Kontrollen utføres ved måling og/eller på bakgrunn av tegninger.

Nye oljeutskillere skal være dimensjonert etter Norsk Standard NS-EN 858 og være CE-merket. Dimensjonering etter denne standarden gir ofte kortere oppholdstid i utskilleren enn etter dimensjoneringsreglene i forskriften fra 1983. I NORVAR-veilederen anbefales det likevel at utskilleren har en oppholdstid på minimum 1 time. Erfaring viser at man da har bedre mulighet til å klare utslippskravet på < 50 mg/l THC. Sandfangvolumet dimensjoneres etter ny EU standard, men vurderes også ut fra produsert mengde slam per år. Dette kan variere avhengig av typen drift. For eksempel vil en virksomhet som vasker anleggsmaskiner ofte trenge et større sandfang. Beredskapsutskillere har imidlertid sjelden behov for sandfang, fordi det ikke tilføres vesentlige mengder sand/slam til disse.

Figur 5. Utskiller med utløpskasse uten lokk. For øvrig et anlegg som ikke er tømt og rengjort.

Figur 6. Samme anlegg som i figur 5, etter tømming og med montert lokk på utløpskassen.

Kontroll av kjemikalier

Ofte er bruk av petroleumsbaserte vaskekjemikalier årsaken til for høye utslipp av olje. Det anbefales at bedriften benytter vaskekjemi som er miljømerket (Svanemerket e.l.), dvs. at produktene har et innhold som er lett nedbrytbart, ikke er bioakkumulerende og ikke skaper driftsforstyrrelser på kommunens renseanlegg.

Prosessbeskrivelse

 • Beskrivelse av vaske- og avfettingsprosesser og -produkter som bedriften benytter.
 • Hvilke internkontrolltiltak som er gjennomført, se pkt. 4.6.

GJENNOMFØRING AV KONTROLLEN

Gjennomføringen av kontrollen kan gjøres på to måter:

Alternativ 1:
Kommunen tilbyr prøvetaking, kontroll, tømming og registrering

Erfaringsmessig er dette metoden som gir best resultater, men det er også den mest arbeids- og kostnadskrevende løsningen for kommunen.

Tømming – valg av renovatør

Tilbudsforespørsel må sendes til renovatører som er godkjent for dette arbeidet. Renovatøren skal ha ADR-godkjent kjøretøy, for frakt av farlig gods. Merk at alt avfall som fjernes fra oljeutskillere regnes som farlig avfall, både olje og sand/slam. Tilbudsforespørselen skal inneholde krav til renovatør. Prisforespørselen bør være basert på uttatt volum olje og slam. Tilbudene velges etter gjeldende kommunale innkjøpsregler. Arbeid med tømming og avhending av avfallet faktureres direkte til oljeutskillereier.

Registreringsarbeidet

Kommunen kan utføre registreringen i egen regi dersom intern kompetanse finnes. Alternativt velges det en konsulent/rådgiver for å utføre dette. Rådgiver bør inneha både kjemi- og VVS- teknisk kompetanse.

Informasjonsbrev

Når renovatør og rådgiver er valgt sendes det ut et informasjonsbrev til alle bedrifter som er registrert med oljeutskillere, se brevmal B for forslag til tekst.

Tømming og registrering

Renovatøren og kommunens fagperson, ev. rådgiveren, gjennomfører så prøvetaking, tømming og registrering av utskillerne i fellesskap.

Eier av oljeutskiller står fritt til å benytte seg av tilbudet fra kommunen. Hvis ønskelig kan eier organisere tømming og kontroll av anlegget selv.

Rapportering som grunnlag for forvaltning

Kommunens fagperson, eller rådgiveren, lager en rapport på bakgrunn av registreringsarbeidet. Rapporten skal gi grunnlag for eventuelt pålegg om utbedringstiltak, se pkt. 4.4.

Alternativ 2:
Kommunen pålegger eieren av utskilleren å gjennomføre kontroll

Ved valg av denne metoden sendes det ut et brev til alle eiere av oljeutskillere, med varsel om pålegg om å dokumentere at kravene til anlegget er oppfylt, se brevmal C for forslag til tekst.

Denne modellen kan være mindre arbeids- og kostnadskrevende for kommunen. Arbeidsmengden vil imidlertid være avhengig av hvor mange som ikke følger opp pålegget om å dokumentere anlegget sitt.

Pålegg om tiltak og bruk av tvangsmulkt

Dersom varselet om pålegg ikke følges opp, må det sendes ut pålegg med en gitt tidsfrist for dokumentasjon av sitt oljeutskilleranlegg. Pålegget bør inkludere varsel om tvangsmulkt dersom tiltaket ikke gjennomføres, jf. forurensningsforskriften § 41-6. Se eksempel i brevmal C.

Dersom kommunen innen fristen ikke har mottatt dokumentasjon på at kontroll av anlegget er gjennomført, kan det vedtas tvangsmulkt. Hensikten med varsel om tvangsmulkt er å gjøre det mer attraktivt å gjennomføre tiltaket enn å måtte betale et straffegebyr. Størrelsen på tvangsmulkten bør derfor være så såpass stor at virksomheten heller velger å gjennomføre tiltaket.

OPPFØLGING AV REGISTRERINGSARBEIDET

Varsel og pålegg om tiltak

Når registreringsarbeidet er utført og sluttført i rapport vil kommunen ha et grunnlag for å gi varsel/pålegg om utbedringstiltak, som utskifting av anlegget, endrede driftsrutiner, kjemikalie-bruk, eller etablering av prøvetakingskum.

Det vil også være grunnlag for å godkjenne installasjon og drift. Resultatene fra oljeanalysene vurderes opp mot drift og bruk av vaskekjemi.

Årlig tømming og registrering

I følge forurensningsforskriften kap. 15, og veilederen til denne, skal oljeutskillere tømmes minst én gang per år, eller underlegges en kontroll slik at den tømmes før den er full. Alle eiere av utskillere må sammen med renovatør melde fra til kommunen når oljeutskiller tømmes. Når melding er mottatt må tømmingen registreres hos kommunen. De som ikke har tømt oljeutskilleren i løpet av året må få varsel/pålegg om å tømme.

Kommunen kan gi tillatelse til unntak fra denne regelen for oljeutskillere som er lite i bruk.

Kommunen bør forberede arbeidet med registrering av tømming ved å ta i bruk et egnet dataprogram til formålet. Kommunens programvare for å registrere tømming av septiktanker bør kunne utvides til også å gjelde oljeutskillere.

Dersom det over tid er mindre olje i utskilleren enn forventet, bør avløp tilknyttet anlegget undersøkes. Hvis overvannsledninger er koblet til anlegget, kan oljen skylles ut ved store nedbørsmengder.

Behovsprøvet tømming

Avvik fra årlig tømming bør kunne tillates dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

 • Oljeutskiller og sandfang inspiseres og kontrolleres for akkumulert slam-/oljevolum minimum to ganger pr. år.
 • Oljeutskilleren fungerer etter hensikten, og utslippskrav til avløp overholdes.
 • Det sendes inn årsrapport til kommunen.
 • Inspeksjon og kontroll utføres av firma som er godkjent av kommunen og som innehar både kjemi- og VVS- teknisk kompetanse.

I henhold til Miljødirektoratets veileder M-30/2013 Drift av oljeutskillere (rev. 2017), står det at avfall som er tatt opp fra anlegget ikke kan lagres mer enn ett år. Det er imidlertid ikke poengtert at anlegget må tømmes årlig. Behovet for tømming kan, og må, derfor vurderes ved det enkelte anlegg.

INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, eller internkontrollforskriften trådte i kraft 1. januar 1997 /4/. Forskriften setter krav om at den som er ansvarlig for virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging og dokumentasjon på at gjeldende krav overholdes.

Dette innebærer at en eier av et utskilleranlegg må dokumentere bruken av, og tilstanden til sitt anlegg, se punkt 4.3.

En komplett internkontroll bør inneholde:

 • Tømme-/driftskontrollavtale
 • Kontroll-/registreringsskjema for oljeutskiller
 • Tømmeskjema
 • Driftsinstruks
 • Dimensjonsberegning av utskiller
 • Datablad for alle kjemikalier
 • Tegninger/situasjonskart over anlegget, inkl. rørledninger
 • Resultater av prøvetaking og analyse de 3 siste årene.

En komplett internkontroll kan ha følgende innholdsfortegnelse:

 • Kopi av årsrapport
 • Serviceavtale
 • Tegninger og situasjonskart
 • Driftjournal/tilstandsrapport
 • Analyserapporter
 • Tømmerapporter/deklarasjoner
 • Driftsinstruks og HMS-datablad for vaskekjemikalier

Vaskekjemikaliene skal videre vurderes i henhold til substitusjonsplikten i produktkontrolloven § 3 a. Svanemerkede produkter kan ansees som ikke skadelige for helse og miljø.

Normalt bør interne rutiner, inkludert bruken av vaskekjemikalier, gjennomgås årlig for eventuell revisjon/utbytting.

Kommunen kan føre tilsyn for å kontrollere at disse kravene overholdes, i henhold til internkontrollforskriften § 7. Under tilsyn har kommunen myndighet til å kreve at dokumentasjon blir fremlagt. Dette vil kunne bidra til økt fokus på drift og vedlikehold av oljeutskilleren.

 

Henvisninger: Utarbeidet: juli 1997 Promitek AS
/1/ Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), del 4, kapittel 15 og 15A, av 01.01.2006. Revidert: februar 2018 NIRAS Norge AS
/2/ Veiledning for oljeutskilleranlegg, Norsk Vann rapport nr. 156/2007. /5/ NS-EN 858-1:2002+A1 og
NS-EN 858-2:2003
/3/ Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter,(internkontrollforskriften), av 01.01.1997 /6/ Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), av 01.09.77
/4/ Lokale forskrifter i ulike kommuner, se www.lovdata.no /7/ Miljødirektoratets veileder M-30/2013 Drift av oljeutskillere

 

VEDLEGG

Brev A

Kartlegging av utslipp av oljeholdig avløpsvann i kommunen 

Kommunen har satt i gang registrering av virksomheter med drift som medfører utslipp av oljeholdig vann til avløp.

Som følge av opplysninger vi har samlet om deres bedrift, ser vi at deres aktivitet kan medføre utslipp av oljeholdig vann til vårt avløpsanlegg, eller til ytre omgivelser.

Forurensningsforskriften kapittel 15 setter krav til slike utslipp, og kommunen har myndighet til å kontrollere at kravene overholdes.

Krav til utslipp av oljeholdig vann

For å overholde kravene må virksomheten sikre at:

 • Oljeinnholdet i vannet ikke overstiger 50 mg/l ved normale driftsforhold. Virksomheten skal ha skriftlig dokumentasjon på dette. Det innebærer at vannet må prøvetas og analyseres for innhold, og at analyserapporten må kunne fremvises ved kontroll.
 • Oljeholdig avløpsvann før utslipp passerer en renseinnretning som er dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. En slik innretning består normalt av et sandfang, en oljeutskiller og kanskje en oppsamlingstank.
 • Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp er ivaretatt.
 • Det er tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene.

Alle virksomheter som har utslipp av oljeholdig vann skal ha søkt kommunen om utslippstillatelse for dette.

Kommunen har også myndighet til å fastsette krav om innholdet i avløpsvannet, mengden avløpsvann som slippes ut, utslippskontroll og rapportering av fastsatte krav. Eventuelle kommunale krav fremsettes gjennom enkeltvedtak eller ved endringer i vilkår i eksisterende utslippstillatelse.

Ansvarlig for oljeutskilleranlegg

Det er virksomheten som tilfører vann til oljeutskilleren som står ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget. Hvis eier av en eiendom med oljeutskiller leier ut lokalene, er det derfor leietaker/driver av anlegget som skal stå som eier av utslippstillatelsen. Grunneier skal få kopi av tillatelsen, samt eventuelle pålegg, med en mulighet og frist for å uttale seg i saken.

Den ansvarlige driveren av anlegget har plikt til sørge for at alle nødvendige drifts- og vedlikeholdsoppgaver blir utført i henhold til gjeldende regelverk. Arbeidet skal dokumenteres skriftlig, i henhold til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Dokumentasjonen vil bli krevd fremvist ved tilsyn.

Kommunens myndighet og forvaltningspraksis

Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp fra virksomheter og industri til kommunalt nett, og plikter å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften, og vedtak truffet i medhold av denne, blir overholdt, jf. forurensningsforskriften § 15-2. Kommunen kan i tillegg oppheve eller endre vilkår i eksisterende tillatelse og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake, i medhold av forurensningsloven § 18.

Kommunen bør ha en forvaltningspraksis som bygger på Veiledning for oljeutskilleranlegg (Norsk Vann-rapport 156/2007). Veiledningen gir en oversikt over lover og forskrifter som gjelder for utslipp av oljeholdig avløpsvann til resipient eller offentlig avløpsnett, og representerer et felles faglig grunnlag for alle som er involvert i planlegging/prosjektering, montering, drift og kontroll av oljeutskilleranlegg.

Varsel om pålegg

Som en del av arbeidet med å få oversikt over bedrifter med utslipp av oljeholdig vann, varsler vi pålegg om innsending av informasjon om drift av deres oljeutskilleranlegg.

Vedlagte registreringsskjema fylles ut og sendes til kommunen innen (dato).

*** Info om frist for uttalelse til varselet ***

*** Varsel følges opp med pålegg ***

Vedlegg: Registreringsskjema

 

Vedlegg til brev A Registreringsskjema

Kommunen ønsker å få komplett oversikt over alle bedrifter som kan føre oljeholdig avløpsvann til kommunens ledningsnett. Vi ber derfor om at dette registreringsskjemaet fylles ut og returneres til __________ kommune, teknisk etat innen (dato).

Navn på bedrift
Adresse
Postnummer/ Poststed
Gårds- og bruksnummer (Gnr./Bnr)
Telefonnummer
Kontaktperson

Beskrivelse av bedriftens virksomhet

Har bedriften:

 • Oljeutskiller
  • Type
  • Alder
 • Prøvekum
 • Sandfang
 • Vaskeplass innendørs
 • Vaskeplass utendørs
 • Bilvaskemaskin
 • Avfettingsanlegg for motorer, anleggsmaskiner etc.
 • Understellsbehandling (tectylering)
 • Verkstedhall m/sluk i gulvet
 • Verkstedhall u/sluk i gulvet
 • Smøregrav
 • Annen prosess som gir oljeholdig avløpsvann

Beskrivelse av prosess:

 

Brev B

Varsel om gjennomføring av tilstandskontroll av oljeutskillere

Virksomheter som produserer oljeholdig avløpsvann er pålagt å følge kravene satt i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15.

Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp fra virksomheter og industri til kommunalt nett, og plikter å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften, og vedtak truffet i medhold av denne, blir overholdt (jf. forurensningsforskriften § 15-2). Kommunen kan også oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake, i medhold av forurensningsloven § 18.

Kommunen vil ha en forvaltningspraksis som bygger på Veiledning for oljeutskilleranlegg (NORVAR-rapport 156/2007). Veiledningen gir en oversikt over lover og forskrifter som gjelder for utslipp av oljeholdig avløpsvann til resipient eller offentlig avløpsnett, og representerer et felles faglig grunnlag for alle som er involvert i planlegging/prosjektering, montering, drift og kontroll av oljeutskilleranlegg.

Varsel om samordnet tilstandsvurdering

For å oppnå god oversikt over alle installasjoner ønsker kommunen nå å foreta en samordnet tømming og registrering av alle oljeutskillere i kommunen. Kommunen vil i samarbeid med renovatør (firma), utføre:

 • Uttak av vannprøve
 • Tømming av sandfang og oljeutskillere
 • Innvendig rengjøring og kontroll av anlegget
 • Kontroll av våtvolum, prøvekum, kjemikalier og vannbelastning

ved alle utskilleranlegg i kommunen.

Registreringsarbeidet vil danne grunnlag for rapportering til teknisk etat og hver enkelt eier av utskiller.

Kostnader

Eier av oljeutskilleranlegget er pliktig å betale for kontrollen som gjennomføres.

Eier må påregne følgende kostnader:

 • Registrering og rapporeringsarbeid
  kr. __________,- per oljeutskiller.
 • Tømming, rengjøring og prøvetaking av sandfang og utskiller:
 • Uttak av vannprøve (Inklusive transport/ analyseutgifter):
  kr. __________,- pr. m3
 • Olje (Inklusive transport/mottaksavgift):
  kr. __________,- pr. m3
 • Slam (Inklusive transport/fyllplassavgift):
  kr. __________,- pr. m3
 • Timepris for ADR godkjent tankbil:
  kr. __________,- pr. time

Prisene er gitt med forutsetning av at utskilleren er tømt en gang pr. år (i henhold til forskrift). Hvis ikke kan tømmearbeidet bli mer omfattende og vil måtte faktureres etter medgått tid. Renovatør fakturerer eier av utskiller direkte i henhold til prisene over.

Tømming i egen regi

Eier av utskiller står fritt til å velge et annet kvalifisert firma (renovatør). Eier av utskiller må da gi beskjed til kommunen om hvilken rådgiver/ renovatør det er ønskelig å benytte innen (dato).

En komplett registreringsrapport må da sendes til kommunen ved teknisk etat innen (dato).

Dersom anlegget er tømt mindre enn et halvt år før registreringsdato vil det ikke måtte tømmes på nytt. Registreringsarbeidet vil for disse bli utført uten tømming.

Registreringsarbeidet vil starte (dato) og det blir tatt kontakt per telefon for å avklare tidspunkt nærmere.

*** Info om frist for uttalelse til varselet ***
*** Varsel følges opp med pålegg ***

 

Brev C

Varsel om pålegg om gjennomføring av tilstandskontroll av oljeutskillere

Våre registreringer viser at drift og tømming av oljeutskillere i området vårt ikke er blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad. Derfor ønsker nå kommunen å skjerpe rutinene for drift og vedlikehold av oljeutskillere, samt innsending av dokumentasjon på drift av anlegget. Målet er å redusere utslipp av olje og løsemidler til avløpsnett og renseanlegg.

De nasjonale standardkravene til utslipp av oljeholdig avløpsvann (forurensningsforskriften kap. 15), som trådte i kraft 1. januar 2006, pålegger eier å drive sin utskiller etter bestemte kriterier. Dette betyr at eieren må:

 • Kontrollere sandnivå i sandfang og oljenivå i våtvolum/oppsamlingstank.
 • Tømme sin oljeutskiller minimum en gang pr. år, og oversende kopi av tømmerapporten til kommunen.
 • Ta ut vannprøve av oljeutskiller 2 ganger per år.
 • Benytte godkjente kjemikalier til vask/avfetting.
 • Dokumentere driften av anlegget i henhold til forskrift om internkontroll.

Varsel om pålegg

Med myndighet i forurensningsforskriften kap. 15 varsler vi pålegg om tømming av oljeutskiller og innsending av følgende informasjon:

 • Virksomhetens navn, adresse, Gnr./Bnr.
 • Type oljeutskiller og alder.
 • Analyseresultat for to representative oljeanalyser.
 • Siste tømming, eventuelt siste utførte kontroll.

Dersom tømming allerede er utført i løpet av siste år kan deres bedrift se bort fra kravet om tømming. Dokumentasjon skal likevel innsendes innen fristens utløp.

Ved bestilling av kontroll og tømming, må driver få bekreftet at renovatøren har konsesjon til å utføre arbeidet.

Varsel om tvangsmulkt

I henhold til forvaltningsloven § 16 varsler vi med dette om at det vil fattes vedtak om tvangsmulkt på kr. (XXX), dersom pålegget om innsending av informasjon ikke følges opp innen fristen (dato).

Vedtaket om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. Tvangsmulkt brukes som virkemiddel for å sikre at tiltaket for å unngå forurensning gjennomføres.

*** Info om frist for uttalelse til varselet ***

*** Varsel følges opp med pålegg ***