Foreslåtte blad

Nedenfor finner du en oversikt over foreslåtte blader. Det er pr. dd. ikke igangsatt produksjon av disse bladene. Bladets formål er heller ikke entydig definert. Dersom du har forslag til bladets innhold, forslag til konsulent som kan utarbeide bladet eller forslag til personer som kan sitte i arbeisgruppe for gjennomgang av bladet så setter Stiftelsen pris på innspill.

Stiftelsen mottar også gjerne forslag til nye blad. Forslaget må inneholde en formålsbeskrivelse. Benytt gjerne << forslagsskjemaet >> til å formidle dette til oss.

 • Dimensjonerende avløpsmengder
 • Nivåregulering i avløpsteknikken
 • Helhetlig plan for overvannshåndtering i urbane områder
 • Lokal overvannshåndtering
 • Hygieniske forhold i vannledninger
 • Prosedyrer/kriterier for valg av rensemetode vann
 • Periodisk kontroll av nedgravde oljetanker
 • Påslippstillatelser for industri/næring
 • Krav til kjemikalierom
 • Trykkreduksjoner – vann
 • Drift av reduksjonsventiler
 • Innmåling av VA-ledningsnett/ VA-installasjoner
 • Spyleslam fra vannverk
 • Klausulering
 • Elektromuffesveising
 • Sveiseing av PE-rør krav til materialer og utførelse
 • Stikkledninger
 • Brønnboring
 • Armatur på ledningsnettet
 • Fallmåling (via TV-kontroll) (fallmåling for selvfall avløp)