På Høring

Nr.TittelTypeDato
1Vannkum med prefabrikert bunnPlannovember 26, 2018
2Renovering av kumPlanseptember 7, 2018
3Renovering med innføring av kontinuerlige rørUtførelsedesember 8, 2017
4Rengjøring med myke rensepluggerDriftdesember 11, 2008
5Grøfteutførelse fleksible rørUtførelseaugust 13, 2016
6Grøfteutførelse stive rørUtførelseaugust 13, 2016
7Tilknytning av stikkledning til hovedvannledningUtførelsedesember 29, 2017
8Reparasjon av hovedvannledningUtførelseseptember 5, 2018
9Rørgjennomføring i betongkumUtførelseseptember 21, 2018
10Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U materialePlanoktober 30, 2019
11Kravspesifikasjon for vann- og avløpsrør av PE materialePlandesember 19, 2019
12Kravspesifikasjon for trykkløse grunnavløpsrør og rørdeler av PP (polypropylen) materialePlanoktober 31, 2019
13Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av GRP materialePlandesember 16, 2016
14Kravspesifikasjon for betong avløpsrørPlanjanuar 31, 2017
15Kravspesifikasjon for betong trykkrørPlannovember 2, 2008
16Kravspesifikasjon for duktile støpejernsrørPlanoktober 12, 2018
17Prosedyre for valg av vannbehandlingPlanmai 4, 2015
18KorrosjonskontrollPlanmai 4, 2015
19Korrosjonskontroll med vannglassPlanmai 9, 2015
20Lekkasjesøking. Grovlokalisering.Driftnovember 9, 2008
21Lekkasjesøking. FinlokaliseringDriftnovember 9, 2008
22Oljeutskillere. Forvaltning av myndighetPlanfebruar 22, 2018
23Fettutskillere. Forvaltning av myndighetPlanfebruar 22, 2018
24Tetthetsprøving av trykkløse ledningerUtførelseapril 18, 2016
25Trykkprøving av trykkledningerUtførelsefebruar 23, 2012
26Kontroll av viktige og kritiske områder for prosjektering av VA hoved – og stikkledningerPlanjanuar 16, 2012
27Kontroll av viktige og kritiske områder for utførelsen av VA hoved- og stikkledningerUtførelsejanuar 16, 2012
28Kontroll av viktige og kritiske områder for prosjektering av sanitærinstallasjonerPlanjanuar 16, 2012
29Kontroll av viktige og kritiske områder for utførelse av sanitærinstallasjonerUtførelsejanuar 16, 2012
30Valg av rørmaterialePlanfebruar 9, 2011
31Sikkerhet i kummerDriftfebruar 9, 2011
32Montering av kumramme og kumlokkUtførelseseptember 5, 2018
33Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledningUtførelsemars 15, 2018
34Desinfeksjon av drikkevann. Valg av metodePlandesember 22, 2009
35Dosering av klorPlandesember 23, 2009
36Dosering av lut og sodaDriftjanuar 27, 2010
37Søknadspliktige tiltak (VA-anlegg) etter Plan-og bygningslovenPlanjuli 30, 2017
38Godkjenningsområder (VA-anlegg) etter Plan- og bygningslovenPlanjuli 30, 2017
39Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanleggUtførelsedesember 11, 2008
40Rutiner ved reparasjon av vannledningsnett etter bruddDriftjuli 2, 2010
41VA-ledninger under vann. SøknadsprosedyrePlanjanuar 16, 2012
42Krav til kompetanse for utførelse av VA- ledningsanleggUtførelsejanuar 16, 2012
43Krav til kompetanse for drift av VA-behandlingsanleggDriftaugust 30, 2011
44Legging av undervannsledningerUtførelseaugust 25, 2016
45Inntak under vannUtførelsefebruar 19, 2018
46Utløp under vannUtførelsefebruar 20, 2018
47Brannventiler. Krav til materialer og utførelsePlandesember 18, 2019
48SlamavskillerUtførelseaugust 14, 2014
49VåtmarksfiltreUtførelsenovember 9, 2008
50Kommunenes forvaltning av mindre renseløsningerPlandesember 2, 2019
51Rørinspeksjon i avløpsledningerUtførelsejuli 15, 2014
52MinirenseanleggPlanjanuar 18, 2010
53Vannføringsmåling i fylte rørDriftoktober 31, 2018
54Vannføringsmåling i åpne renner/ delfylte rørDriftoktober 31, 2018
55Nivåmåling/trykkmålingDriftoktober 31, 2018
56VannkvalitetsmålingDriftnovember 1, 2018
57SlammålingDriftnovember 1, 2018
58Nedgravde oljetanker. Forvaltning av myndighetPlanaugust 31, 2011
59Lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvannUtførelseapril 19, 2018
60Biologiske filtre for gråvannUtførelsenovember 9, 2008
61Sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledningerUtførelseapril 5, 2016
62Frekvensomformerdrift i avløpspumpestasjonerPlannovember 9, 2008
63Tetthetsprøving av kumUtførelseaugust 11, 2017
64Bekkeinntak med innløpskontroll. Dimensjonering og utformingPlannovember 9, 2008
65Installasjon av nedgravde oljetankerUtførelsenovember 9, 2008
66Trykkavløp. Dimensjonering og utformingUtførelsemai 3, 2016
67Trykkavløp. DriftDriftmai 3, 2016
68Epoxy- og polyuretanbasert renovering av vannledningerUtførelsenovember 9, 2008
69Overvannsdammer. Beregning av volumPlanmai 5, 2016
70Innløp- og utløpsarrangement ved overvannsdammerUtførelseoktober 23, 2013
71Høyttrykksspyling av trykkløse avløpsledningerUtførelsenovember 9, 2008
72Korrosjonskontroll av kobberrørPlannovember 9, 2008
73Desinfeksjon av høydebassengDriftnovember 9, 2008
74Regnvannsoverløp. Valg av løsning og utformingPlannovember 9, 2008
75Utforming av overvannsdammerUtførelsenovember 9, 2008
76Mindre avløpspumpestasjoner. Dimensjonering, dokumentasjon og kontrollPlanmai 7, 2016
77Mindre avløpspumpestasjoner. Overbygg med installasjoner og automatikkPlanmai 7, 2016
78Mindre avløpspumpestasjoner. Pumpesump med installasjonerPlanmai 7, 2016
79Dimensjonering av avløpsledninger. SelvrensingPlanmai 28, 2015
80Legging av undervannsledniger. Senking av ledningUtførelseoktober 1, 2018
81Prøvetaking av drikkevannPlannovember 9, 2008
82Vatn til brannsløkkingPlannovember 9, 2008
83Flensskjøter. Flenspakninger, tiltrekkingsmomentUtførelsedesember 16, 2019
84Klimaendringer og avløpssystemerPlanmai 28, 2015
85Overvann. Valg av dimensjonerende gjentaksintervallPlandesember 1, 2008
86FareidentifikasjonPlannovember 30, 2008
87VannforsyningsROSPlannovember 30, 2008
88Beredskapsanalyse & utvikling av beredskapsplanPlannovember 30, 2008
89Drift av beredskapPlannovember 30, 2008
90NoDig-metoder for hovedledninger – MetodeoversiktPlannovember 8, 2009
91Strømperenovering av avløpssystemPlanfebruar 14, 2018
92Infiltrasjon av overvannPlanseptember 6, 2019
93Åpne FlomveierPlanfebruar 4, 2016
94Trykksvingninger i VA ledningerPlanjanuar 28, 2010
95Biofilmdannelse i drikkevannsledningerDriftdesember 15, 2009
96Forankring av trykkledningerPlanseptember 5, 2018
97Krav til PE-rør ved NoDig-utførelsePlanjuli 19, 2010
98Bærekraftige VA-systemerPlanseptember 1, 2010
99Avløp i spredt bebyggelse, valg av avløpsstrategiPlanoktober 9, 2012
100Avløp i spredt bebyggelse, valg av løsningPlanapril 19, 2018
101Hydraulikk tilpasset VA-anleggPlannovember 11, 2013
102Krav til ledningstraseer med stort fallPlanapril 24, 2013
103Lukkede fordrøyningsanlegg for avløp felles eller spillvannPlanapril 24, 2013
104Fordrøyning av overvannPlanapril 24, 2013
105Tilbakeslag i fellessystemPlanfebruar 27, 2013
106Regnbed, renner og nedsivningsarealerPlanoktober 1, 2013
107Grønne takPlanoktober 1, 2013
108Pumpestasjoner for trykk- og kapasitetsøkningPlandesember 23, 2013
109Frostsikring av VA ledninger og kummerPlanfebruar 7, 2014
110Renovering av VA-ledninger ved utblokkingPlanmars 16, 2015
111Boring i fjell og løsmasserUtførelsefebruar 10, 2016
112Kumsikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkumPlanfebruar 12, 2016
113Dykkerledninger ved avløpsanleggPlanfebruar 8, 2016
114Beregning av utslipp av miljøgifter til vannforekomsterPlanfebruar 8, 2016
115Beregning av dimensjonerende avløpsmengderPlanfebruar 8, 2016
116Mengderegulering i avløpsteknikkenUtførelsefebruar 9, 2016
117GatesandfangPlanjuni 10, 2016
118Påslipp til kommunalt avløpsnett fra næringsmiddelindustriPlandesember 13, 2016
119Etterpolering – Mindre avløpsanlegg – TILBAKETRUKKETPlandesember 21, 2016
120Olje- og bensinutskilleranleggPlanjuni 26, 2017
121FettutskilleranleggPlanjuni 27, 2017
122Planlegging, dimensjonering og drift av drikkevannsbassengPlanoktober 28, 2017
123Fremmedvann i avløpsledningerPlannovember 29, 2017
124Utførelse og krav til stikkledninger for vann og avløpUtførelsedesember 29, 2017
125Håndtering av overvann – LODPlanjuni 3, 2018
126Terskelsystemer – Nivåregulering og avlastning av store vannmengderUtførelsefebruar 12, 2019
127Forankring av PE-ledningerPlanmars 22, 2019
Nr.TittelTypeDato
1Vannkum med prefabrikert bunnPlannovember 26, 2018
2Renovering av kumPlanseptember 7, 2018
10Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U materialePlanoktober 30, 2019
11Kravspesifikasjon for vann- og avløpsrør av PE materialePlandesember 19, 2019
12Kravspesifikasjon for trykkløse grunnavløpsrør og rørdeler av PP (polypropylen) materialePlanoktober 31, 2019
13Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av GRP materialePlandesember 16, 2016
14Kravspesifikasjon for betong avløpsrørPlanjanuar 31, 2017
15Kravspesifikasjon for betong trykkrørPlannovember 2, 2008
16Kravspesifikasjon for duktile støpejernsrørPlanoktober 12, 2018
17Prosedyre for valg av vannbehandlingPlanmai 4, 2015
18KorrosjonskontrollPlanmai 4, 2015
19Korrosjonskontroll med vannglassPlanmai 9, 2015
22Oljeutskillere. Forvaltning av myndighetPlanfebruar 22, 2018
23Fettutskillere. Forvaltning av myndighetPlanfebruar 22, 2018
26Kontroll av viktige og kritiske områder for prosjektering av VA hoved – og stikkledningerPlanjanuar 16, 2012
28Kontroll av viktige og kritiske områder for prosjektering av sanitærinstallasjonerPlanjanuar 16, 2012
30Valg av rørmaterialePlanfebruar 9, 2011
34Desinfeksjon av drikkevann. Valg av metodePlandesember 22, 2009
35Dosering av klorPlandesember 23, 2009
37Søknadspliktige tiltak (VA-anlegg) etter Plan-og bygningslovenPlanjuli 30, 2017
38Godkjenningsområder (VA-anlegg) etter Plan- og bygningslovenPlanjuli 30, 2017
41VA-ledninger under vann. SøknadsprosedyrePlanjanuar 16, 2012
47Brannventiler. Krav til materialer og utførelsePlandesember 18, 2019
50Kommunenes forvaltning av mindre renseløsningerPlandesember 2, 2019
52MinirenseanleggPlanjanuar 18, 2010
58Nedgravde oljetanker. Forvaltning av myndighetPlanaugust 31, 2011
62Frekvensomformerdrift i avløpspumpestasjonerPlannovember 9, 2008
64Bekkeinntak med innløpskontroll. Dimensjonering og utformingPlannovember 9, 2008
69Overvannsdammer. Beregning av volumPlanmai 5, 2016
72Korrosjonskontroll av kobberrørPlannovember 9, 2008
74Regnvannsoverløp. Valg av løsning og utformingPlannovember 9, 2008
76Mindre avløpspumpestasjoner. Dimensjonering, dokumentasjon og kontrollPlanmai 7, 2016
77Mindre avløpspumpestasjoner. Overbygg med installasjoner og automatikkPlanmai 7, 2016
78Mindre avløpspumpestasjoner. Pumpesump med installasjonerPlanmai 7, 2016
79Dimensjonering av avløpsledninger. SelvrensingPlanmai 28, 2015
81Prøvetaking av drikkevannPlannovember 9, 2008
82Vatn til brannsløkkingPlannovember 9, 2008
84Klimaendringer og avløpssystemerPlanmai 28, 2015
85Overvann. Valg av dimensjonerende gjentaksintervallPlandesember 1, 2008
86FareidentifikasjonPlannovember 30, 2008
87VannforsyningsROSPlannovember 30, 2008
88Beredskapsanalyse & utvikling av beredskapsplanPlannovember 30, 2008
89Drift av beredskapPlannovember 30, 2008
90NoDig-metoder for hovedledninger – MetodeoversiktPlannovember 8, 2009
91Strømperenovering av avløpssystemPlanfebruar 14, 2018
92Infiltrasjon av overvannPlanseptember 6, 2019
93Åpne FlomveierPlanfebruar 4, 2016
94Trykksvingninger i VA ledningerPlanjanuar 28, 2010
96Forankring av trykkledningerPlanseptember 5, 2018
97Krav til PE-rør ved NoDig-utførelsePlanjuli 19, 2010
98Bærekraftige VA-systemerPlanseptember 1, 2010
99Avløp i spredt bebyggelse, valg av avløpsstrategiPlanoktober 9, 2012
100Avløp i spredt bebyggelse, valg av løsningPlanapril 19, 2018
101Hydraulikk tilpasset VA-anleggPlannovember 11, 2013
102Krav til ledningstraseer med stort fallPlanapril 24, 2013
103Lukkede fordrøyningsanlegg for avløp felles eller spillvannPlanapril 24, 2013
104Fordrøyning av overvannPlanapril 24, 2013
105Tilbakeslag i fellessystemPlanfebruar 27, 2013
106Regnbed, renner og nedsivningsarealerPlanoktober 1, 2013
107Grønne takPlanoktober 1, 2013
108Pumpestasjoner for trykk- og kapasitetsøkningPlandesember 23, 2013
109Frostsikring av VA ledninger og kummerPlanfebruar 7, 2014
110Renovering av VA-ledninger ved utblokkingPlanmars 16, 2015
112Kumsikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkumPlanfebruar 12, 2016
113Dykkerledninger ved avløpsanleggPlanfebruar 8, 2016
114Beregning av utslipp av miljøgifter til vannforekomsterPlanfebruar 8, 2016
115Beregning av dimensjonerende avløpsmengderPlanfebruar 8, 2016
117GatesandfangPlanjuni 10, 2016
118Påslipp til kommunalt avløpsnett fra næringsmiddelindustriPlandesember 13, 2016
119Etterpolering – Mindre avløpsanlegg – TILBAKETRUKKETPlandesember 21, 2016
120Olje- og bensinutskilleranleggPlanjuni 26, 2017
121FettutskilleranleggPlanjuni 27, 2017
122Planlegging, dimensjonering og drift av drikkevannsbassengPlanoktober 28, 2017
123Fremmedvann i avløpsledningerPlannovember 29, 2017
125Håndtering av overvann – LODPlanjuni 3, 2018
127Forankring av PE-ledningerPlanmars 22, 2019
Nr.TittelTypeDato
3Renovering med innføring av kontinuerlige rørUtførelsedesember 8, 2017
5Grøfteutførelse fleksible rørUtførelseaugust 13, 2016
6Grøfteutførelse stive rørUtførelseaugust 13, 2016
7Tilknytning av stikkledning til hovedvannledningUtførelsedesember 29, 2017
8Reparasjon av hovedvannledningUtførelseseptember 5, 2018
9Rørgjennomføring i betongkumUtførelseseptember 21, 2018
24Tetthetsprøving av trykkløse ledningerUtførelseapril 18, 2016
25Trykkprøving av trykkledningerUtførelsefebruar 23, 2012
27Kontroll av viktige og kritiske områder for utførelsen av VA hoved- og stikkledningerUtførelsejanuar 16, 2012
29Kontroll av viktige og kritiske områder for utførelse av sanitærinstallasjonerUtførelsejanuar 16, 2012
32Montering av kumramme og kumlokkUtførelseseptember 5, 2018
33Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledningUtførelsemars 15, 2018
39Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanleggUtførelsedesember 11, 2008
42Krav til kompetanse for utførelse av VA- ledningsanleggUtførelsejanuar 16, 2012
44Legging av undervannsledningerUtførelseaugust 25, 2016
45Inntak under vannUtførelsefebruar 19, 2018
46Utløp under vannUtførelsefebruar 20, 2018
48SlamavskillerUtførelseaugust 14, 2014
49VåtmarksfiltreUtførelsenovember 9, 2008
51Rørinspeksjon i avløpsledningerUtførelsejuli 15, 2014
59Lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvannUtførelseapril 19, 2018
60Biologiske filtre for gråvannUtførelsenovember 9, 2008
61Sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledningerUtførelseapril 5, 2016
63Tetthetsprøving av kumUtførelseaugust 11, 2017
65Installasjon av nedgravde oljetankerUtførelsenovember 9, 2008
66Trykkavløp. Dimensjonering og utformingUtførelsemai 3, 2016
68Epoxy- og polyuretanbasert renovering av vannledningerUtførelsenovember 9, 2008
70Innløp- og utløpsarrangement ved overvannsdammerUtførelseoktober 23, 2013
71Høyttrykksspyling av trykkløse avløpsledningerUtførelsenovember 9, 2008
75Utforming av overvannsdammerUtførelsenovember 9, 2008
80Legging av undervannsledniger. Senking av ledningUtførelseoktober 1, 2018
83Flensskjøter. Flenspakninger, tiltrekkingsmomentUtførelsedesember 16, 2019
111Boring i fjell og løsmasserUtførelsefebruar 10, 2016
116Mengderegulering i avløpsteknikkenUtførelsefebruar 9, 2016
124Utførelse og krav til stikkledninger for vann og avløpUtførelsedesember 29, 2017
126Terskelsystemer – Nivåregulering og avlastning av store vannmengderUtførelsefebruar 12, 2019
Nr.TittelTypeDato
4Rengjøring med myke rensepluggerDriftdesember 11, 2008
20Lekkasjesøking. Grovlokalisering.Driftnovember 9, 2008
21Lekkasjesøking. FinlokaliseringDriftnovember 9, 2008
31Sikkerhet i kummerDriftfebruar 9, 2011
36Dosering av lut og sodaDriftjanuar 27, 2010
40Rutiner ved reparasjon av vannledningsnett etter bruddDriftjuli 2, 2010
43Krav til kompetanse for drift av VA-behandlingsanleggDriftaugust 30, 2011
53Vannføringsmåling i fylte rørDriftoktober 31, 2018
54Vannføringsmåling i åpne renner/ delfylte rørDriftoktober 31, 2018
55Nivåmåling/trykkmålingDriftoktober 31, 2018
56VannkvalitetsmålingDriftnovember 1, 2018
57SlammålingDriftnovember 1, 2018
67Trykkavløp. DriftDriftmai 3, 2016
73Desinfeksjon av høydebassengDriftnovember 9, 2008
95Biofilmdannelse i drikkevannsledningerDriftdesember 15, 2009

Nye blader på høring:

Nr. Tittel Høringsfrist

Reviderte blader på høring:

Nr. Tittel Høringsfrist
25 Trykkprøving av trykkledninger
for vann- og avløp
Utgått
47 Brannventiler – Krav til materialer og utførelse Utgått
11 Kravspesifikasjon for vann- og avløpsrør av PE-materiale Utgått
12 Kravspesifikasjon for trykkløse grunnavløpsrør og rørdeler av PP (polypropylen) materiale Utgått
53 Vannføringsmåling i fylte rør Utgått
54 Vannføringsmåling i åpne renner/delfylte rør Utgått
55 Nivåmåling/trykkmåling Utgått
56 Vannkvalitetsmåling Utgått
57 Slammåling Utgått
16 Kravspesifikasjon for duktile støpejernsrør Utgått
80 Senking av ledning Utgått
2 Renovering av kum Utgått
33 Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledning Utgått

Kommentarer kan sendes til:

Odd Lieng (odd.lieng@norskrorsenter.no)

Kjetil Flugund (kjetil.flugund@norskrorsenter.no)